محمد اسماعیل خدیوی   مدرس دانشگاه
محمداسماعیل خدیوی مدرس دانشگاه

میزان مطالعه شمادرموردخطبه غدیر چقدراست


دانشگاه فرهنگیان عنوان : تحلیل برنامه های درسی


       تفاوت برنامه و برنامه ریزی

   žبرنامه(plan)، اسم . آنچه که تهیه شده است

   žبرنامه ریزی(planning) فعل و فرآیند. به تفکرات  و پیش بینی ها گفته می شود.

  : ویژگی های برنامه ریزی

  žآینده نگری آینده با پیش بینی 

žجریان و فرآیند

  žداشتن هدف یا وضعیت مطلوب

  žروش دستبابی به هدف و نقشه کشیدن

  žزمان بندی برای دستیابی به هدف

  žدر نظر داشتن امکانات موجود (منابع مالی و انسانی)

  žانعطاف  پذیری بنامه در هنگام اجرا

        žچرخه ای بودن برنامه ریزی

  žبازنگری برنامه پس از اجرای بخش هایی ااز آن و اصلاح آن

 

سطوح برنامه ریزی

واژه های مربوط به برنامه و برنامه ریزی

        žسطوح برنامه:

        ž برنامه کلی (plan)

        žبرنامه اجرایی(program)

   ž     طرح(design)

        žپروژه(project)

        žفعالیت(activity)

 

برنامه ریزی آموزشی (Education Planning)

    žبرنامه ریزی آموزشی برنامه ریزی برای نظام آموزس و رورش است و کلی ترین برنامه ای است که در نظام آموزش و پرورش تدوین می شود.

 

    žبرنامه ریزی آموزشی فرآیندی است که با مشخص کردن هدف ها و اولویت های آموزشی کشور یا استان و نقشه کشیدن و طراحی برای رسیدن به آن اهداف سرو کار دارد.

 ž    و هدف آن استقرار یک نظام آموزشی کارآمد است.

 

 ž  برنامه ریزی آموزشی به منظور گسترش نظام اموزشی تدوین می شود، هدف آن فراهم ساختن فرصت های یادگیری برای افراد و تربیت نیروی اسانی ماهر مورد نیاز توسعه اقتصادی کشور است.

اجزای برنامه آموزشی

         žموسسه آموزشی(مدرسه)

         žساخت و نگهداری فضای آموزشی(مدرسه، کلاس درس، آزمایشگاه، کتابخانه، سالن ورزشی و...)

         žمنابع و امکانات مادی شامل وسایل و مکان آموزشی

         žنیروی انسانی شامل مدیر و کارشناس آموزشی

         žنیروی انسانی شامل معلم:

         žدوره های اموزشی معلم، نسبت معلم به دانش اموز، تعداد معلم، شرایط و تحصیلات معلم و...

         žبودجه و بودجه بندی

 

برنامه ریزی درسی (Curriculum  Planning)

        žبرنامه ریزی درسی شامل تعیین محتوای درسی است.

        žفرآیندی است که در تمام مراحل آن تصمیم گیری انجام می شود.

   ž     چهارچوبی جهت فراهم آوردن فرصت های مختلف یادگیری برای دانش آموزان است.

تعریف بر مبنای فرآیند برنامه ریزی درسی

 ž  برنامه ریزی درسی یا تدوین درسی یک سلسله فعالیت های یاددهی و یادگیری به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده و ارزشیابی  میزان تحقق این تغییرات است.

تعریف برنامه ریزی درسی بر مبنای اجزای برنام درسی

   ž     برنامه ریزی درسی به مجموعه ای هماهنگ از اهداف، محتوای دروس، روش تدریس  و روش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی اطلاق می شود.

مقایسه برنامه ریزی آموزشی و درسی

        žآموزش و تدریس و کلاس، برنامه ریزی  درسی.

 

 

مراحل برنامه ریزی درسی

         žبرنامه ریزی اموزشی: تبدیل خواسته ها به اهداف

         žبرنامه ریزی درسی: تبدیل اهداف به محتوا

         žتصویب برنامه : با نگرش اداری

         žاجرای برنامه درسی: تدریس

   ž      نظارت: اصلاح و تغییر در برنامه

 

گام های برنامه ریزی درسی

   ž1- شناخت وضعیضت موجود( از نظر امکانات و شرایط محیطی، نیاز و علاقه دانش آموزان)

   ž2- تدوین برنامه درسی: گام اصلی برنامه ریزی درسی

 ž  (تعیین اهداف، محتوای درسی، روش تدریس و  روش ارزشیابی،  پیش بینی گروه بندی دانش آموزان، وسایل آموزشی و فضای درس)

 

3-تدوین برنامه اجرایی

(پیش بینی برنامه زمانی و تعیین مراحل و گام های برنامه، سازماندهی مراحل برنامه و زمانبندی)

4- تدوین برنامه های پیش نیاز

(امکانات، نیروی انسانی، مکان و وسایل آموزش ، بودجه برای اجرای برنامه پیش بینی می شود.)

 

        ž5- اجرای آزمایشی برنامه:

  ž (نقاط قوت و ضعف به همراه اجرایی بودن آن مشخص می گردد)

        ž6- اصلاح برنامه درسی

 ž  درصورتی که کلیات برنامه درسی در مرحله آزمایش مورد تایید قرار گرفت و جزییات نیاز به بازنگری داشته باشد، آن موارد اصلاح می شود.)

 

        ž7- اجرای برنامه درسی:

  ž( معلمان طبق برنامه طرح درس را تنظیم و روش تدریس را انتخاب می کنند.)

  ž8- نظارت بر برنامه ریزی درسی:

 ž  (آیا برنامه درسی با اجزای تعیین شده در حال اجرا است و فعالیت هامطابق انتظارات در جریان است.

 

ضرورت برنامه ریزی درسی

  žموجب پیشگیری از اتلاف وقت ،به هدر رفتن سرمایه های انسانی و مادی

  žاقدامات آموزشی با تفکر، آینده نگری و پیش بینی انجام می شود.

 

 

          vاستفاده بهینه از امکانات آموزشی و صرفه در منابع، حداکثر استفاده از امکانات موجود

          vاستفاده بهینه از زمان آموزشی، پیشگیری از اتلاف وقت

          vاستفاده بهینه از نیروی انسانی و پیشگیری از اتلاف هزینه ها

          vاجرای برنامه های پیچیده با منابع کمتر

          vپیش بینی مسایل برنامه درسی

 

  vدستیابی به موفقیت های اموزشی بیشتر

  vآموزش موثر بر  اثر برنامه ریزی درسی و سازماندهی تجارب آموزشی پدید می آید.

  vتامین خواسته های دانش آموزان

  vافزایش انگیزه شاگردان برای یادگیری

 =================================================================

=================================================================

===================================================================

 

 

 اصول حاكم بر برنامه هاي درسي :

 

فرق اهداف با اصول آنست كه در اهداف مسائلي را مطرح مي كنيم كه قرار است فراگيران به آن برسد و آنگاه ارزشيابي مي كنيم تا چه ميزان به تحقق اهدافمان رسيده ايم . اما اصول به بايدها اشاره مي كند ، يعني حتماً بايد حاصل شود.

اين اصول در دوره ابتدايي عبارتند از :

1- بايد علاقه كودك و توجه او به يادگيري مورد توجه قرار گيرد.

2- بايد توجه كودك به كنجكاوي از امور برانگيخته شود.

3- بايد مقدمات شناخت علمي در كودك ايجاد گردد.

4- بايد به كودك آموخت كه مفاهيم اساسي خود مقدمه اي است براي پرورش تفكر

5- بايد به پرورش استعدادهاي كودكان و عقايد آنها در اين دوره توجه شود.

6- بايد به پرورش استعدادها و ذوق هنري كودكان در يك دوره توجه شود .

7- بايد به پرورش زبان و ادبيات فارسي در كودكان توجه شود.

8- بايد به حس تقليد كودكان در اين دوره توجه شود ، زيرا كودكان در اين دوره تقليد آگاهانه مي كند . در اين دوره مربيان واجد فضائل اخلاقي باشد . چون تربيت كودك در اين مرحله در دو نهاد خانه و مدرسه انجام مي شود بايد اين دو نهاد هماهنگي لازم و همكاري مطلوب برقرار شود.

 

 

 

اشاعه برنامه هاي درسي

براي اجراي يك برنامه درسي ، ايجاد يك انتقال و توزيع سراسري ضروري است تا به موقع مواد درسي و وسايل آموزشي كه مورد نياز مدارس مي باشند در دسترس افراد قرار گيرد .

شبكه توزيع و انتقال به روشهاي زير در كشور هاي پيشرفته دنيا عمل مي كند :

1-  شبكه انتقال و توزيع برنامه :

فقدان نظم در توزيع وسايل و مواد درسي مورد نياز مدارس مي تواند بر اجراي صحيح برنامه اثر بگذارد اگر كتاب درسي فقط چند هفته قبل از آغاز سال تحصيلي به چاپ برسد بديهي است كه مي تواند با دشواريهايي اشاعه برنامه را دچار اختلال نمايد . خصوصاً در كشورهايي كه واحد هاي درسي به شيوه پيمانه اي ارائه مي گردد . بايد دقت شود تا كليه واحد ها كتاب درسي را به موقع دريافت كند نارسايي در عرصه به موقع كتاب درسي و راهنماي تدريس باعث ايجاد مسائل جديد مي شود . در ضمن اگر براي ارائه دروس به مواد ، وسايل ، تجهيزات ( كارگاهي ، آزمايشگاهي ) نيازمند باشيم نيز وضع به همين منوال است .

24/9/91

2- آموزش ضمن خدمت :

اجراي اكثر برنامه هاي درسي جديد مستلزم بازآموزي معلمان است بايد دقت شود تا انگيزه كافي براي شركت معلمان در برنامه هاي باز آموزي و آموزش ضمن خدمت در آنها ايجاد گردد .

3- تربيت معلم براي برنامه درسي : يكي ديگر از وظايف اشاعه برنامه درسي ارتباط با مركز تربيت معلم مي باشد تا بدين ترتيب اجراي برنامه هاي درسي تسهيل شود . يكي از راههاي جلب همكاري مراكز تربيت معلم ، مشاركت دادن آنها در تصميم گيري هاي مربوط به تهيه يك برنامه درسي مي باشد .

با اين همكاري نه تنها اجراي خوب برنامه فراهم مي شود بلكه باعث بهبود كيفيت برنامه هاي تربيت معلم مي شود .

4- مسئولان امور اداري : اشاعه يك برنامه درسي جديد از طريق ارتباط مستقيم با معلمان ممكن است باعث ايجاد اختلاف بين معلمان و مديران شود . مديران يا بازرسان مدرسه ، به سختي مي توانند از برنامه اي كه نسبت به آن شناختي ندارند استقبال كنند . بنابراين بدون كمك مسئولان اداري مدارس شانس موفقيت اجراي برنامه هاي درسي ناچيز است . شايسته است نمايندگان و مسئولان اداري مدارس از ابتدا در جريان برنامه ريزي تهيه و تدوين برنامه درسي باشند . همچنين بايد آنها را در جريان تصميم گيري ها دخالت داد تا به آنها اين احساس دست ندهد كه برنامه ريزان و برنامه نويسان درس درصدد تضعيف نقش آنها هستند .

 

 

 

 

 

 

تعداد بازدید از این مطلب: 405
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 5


می توانید دیدگاه خود را بنویسید

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]


عضو شویدفراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود