میزان مطالعه شمادرموردخطبه غدیر چقدراست
(16.66%) 1
بسیارزیاد
(16.66%) 1
زیاد
(16.66%) 1
متوسط
(33.33%) 2
کم
(16.66%) 1
خیلی کم

تعداد شرکت کنندگان : 6