میزان مطالعه شمادرموردخطبه غدیر چقدراست
(20%) 1
بسیارزیاد
(20%) 1
زیاد
(20%) 1
متوسط
(40%) 2
کم
(0%) 0
خیلی کم

تعداد شرکت کنندگان : 5